Details

Spij dobrze, maly wilku - Sleep Tight, Little Wolf (polski - angielski)


Spij dobrze, maly wilku - Sleep Tight, Little Wolf (polski - angielski)

Dwujezyczna ksiazka dla dzieci, z audiobook
Sefa Picture Books in two languages

von: Ulrich Renz, Agnes Cimkovskaya, Sefa Agnew, Gemma Martin, Barbara Brinkmann

3,99 €

Verlag: Sefa Verlag
Format: EPUB
Veröffentl.: 01.11.2019
ISBN/EAN: 9783739936178
Sprache: englisch
Anzahl Seiten: 36

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Dwuj?zyczna ksi??ka dla dzieci (polski – angielski), z audiobook
Tim nie mo?e zasn??. Zagin?? jego ma?y wilk. By? mo?e zostawi? go na zewn?trz? Tim wyrusza samotnie w noc – i niespodziewanie napotyka przyjació?...
"?pij dobrze, ma?y wilku" to rozgrzewaj?ca serce bajka do poduszki. Zosta?a przet?umaczona na ponad 50 j?zyków i jest dost?pna w ka?dej mo?liwej do wyobra?enia kombinacji.
? Pos?uchaj historii czytanej przez native speakerów!
? NOWO??: Z kolorowymi zdj?ciami! Zdj?cia historii mo?na pobra? do kolorowania poprzez link w ksi??ce.
Bilingual children's picture book (Polish – English), with audio
Tim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends…
"Sleep Tight, Little Wolf!" is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages.
? Listen to the story in both languages, read by native speakers!
? NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.
Ulrich Renz urodzi? si? w 1960 roku w Stuttgarcie (Niemcy). Studiowa? literatur? francusk? w Pary?u i medycyn? w Lubece, a nast?pnie pracowa? jako dyrektor wydawnictwa naukowego. Dzi? Renz jest autorem niezale?nym i oprócz literatury pi?knej pisze ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y.
Barbara Brinkmann urodzi?a si? w 1969 roku w Monachium i dorasta?a na bawarskim pogórzu Alp. Studiowa?a architektur? w Monachium i obecnie jest asystentk? naukow? na Wydziale Architektury Politechniki Monachijskiej. Pracuje równie? jako niezale?ny grafik, ilustrator i autor.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Sprachenlernen leichtgemacht!
Sprachenlernen leichtgemacht!
von: Vera F. Birkenbihl
PDF ebook
8,49 €
Sprachenlernen leichtgemacht!
Sprachenlernen leichtgemacht!
von: Vera F. Birkenbihl
EPUB ebook
8,49 €
Little Vampie
Little Vampie
von: Renate Welsh, Tania Higgins
ZIP ebook
10,95 €